Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania
Zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym
sklep.agromarketwiewiecko.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa,a w szczególności przepisy:

Kodeksu cywilnego ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.
U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr
141 poz. 1176);

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

Cena ? oznacza cenę towaru brutto, umieszczoną obok
informacji o towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają
podatek VAT.

Cennik ? zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronach
sklep.agromarketwiewiecko.pl

Dane osobowe ? zestaw danych zamawiającego o charakterze
osobowym, przetwarzanych w celu realizacji zamówienia przez sprzedawcę.

 Sklep internetowy znajdujący się pod
adresem elektronicznym sklep.agromarketwiewiecko.pl, prowadzony i stanowiący własność
PPHU "AGROMARKET"

Sp.zo.o. w Wiewiecku

73-155 Węgorzyno

Informacja handlowa ? każda informacja przeznaczoną
bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu
jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z
wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i
usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot,
który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych
korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.


 

Konsument ? osoba fizyczna, dokonująca zakupów w
sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Konto ? utworzone po rejestracji indywidualne konto
Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług
sklep.agromarketwiewiecko.pl

Koszyk ? elektroniczny formularz udostępniony przez sprzedawcę,
za pomocą którego zamawiający dokonuje zamówień.

Koszty dostawy ? opłaty za dostawę towaru do zamawiającego
określone w cenniku.

 

Płatność ? czynność polegająca na zapłacie, w sposób
określony w niniejszym regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.

Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych
danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia zamawiającemu
konta.

Realizacja zamówienia ? czynności podejmowane przez
sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych towarów na adres wskazany przez
zamawiającego.

Regulamin ? niniejszy regulamin.

Sprzedawca- PPHU "AGROMARKET"

             Sp. zo.o. w Wiwiecku

            73-155 Węgorzyno

      NIP 854-16-48-863   REG 810968068     

Strony ? Sprzedawca i Zamawiający.

Towar ? rzeczy ruchome oferowane przez sprzedawcę do
sprzedaży detalicznej w sklep.agromarketwiewiecko.pl

Umowa ? umowa sprzedaży towaru oferowanego przez sprzedawcę,
zawierana bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci
telekomunikacyjnej.

Zamawiający ? osoba fizyczna (w tym konsument) bądź osoba
prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
która może dokonywać zakupów towarów w sklep.agromarketwiewiecko.pl

Zamówienie ? czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu
Koszyka, podczas której zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie
z ich opisem, ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz
płatności.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów w
sklep.agromarketwiewiecko.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zawartość stron sklep.agromarketwiewiecko.pl jest prawnie chroniona.

Przed rozpoczęciem korzystania z sklep.agromarketwiewiecko.pl , a w
szczególności przed złożeniem zamówienia zamawiający powinien zapoznać się z
treścią niniejszego regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część polityką
prywatności.

W celu korzystania ze stron sklep.agromarketwiewiecko.pl  zamawiający
powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem
pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci internet.

W celu złożenia zamówienia zamawiający powinien posiadać
aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie
zamówienia sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także
w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną
przez sprzedawcę.

Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami
pochodzą od sprzedawcy, producentów oraz dystrybutorów.

Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane
na stronach sklep.agromarketwiewiecko.pl podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest
zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa
własności intelektualnej uprawnionych.

Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od
jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
sklepu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie
polegające na próbie destabilizacji sklepu może zostać zgłoszone przez
sprzedawcę właściwym organom.

Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz
innych krajów UE .

 

III. Zawarcie Umowy.

 

Zamawiający składa zamówienie korzystając z koszyka.

Przed złożeniem zamówienia zamawiający powinien dokonać
wyboru towarów i jego ilości, miejsca dostawy oraz formy płatności. W
przypadku, gdy zamawiający posiada konto przed złożeniem zamówienia może
zalogować się na swoje konto. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia
zamówienia.

 

Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy
zostaną dodane do wartości zamówionych towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi
przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

Poprzez kliknięcie w ikonę ?złóż zamówienie? zmawiający
akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania
ich kupna zgodnie z niniejszym regulaminem.

Z chwilą złożenia zamówienia cena podana przy każdym towarze
oraz koszt dostawy są wiążące dla obu stron.

Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia poprzez przesłanie
adres poczty elektronicznej zamawiającego numeru zamówienia wraz ze wszystkim
danymi dotyczącymi zamówionego towaru. Z chwilą otrzymania numeru zamówienia
zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym a sprzedawcą, do której,
w przypadku gdy zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

W przypadku niemożności realizacji zamówienia, z uwagi na
brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości danego towaru, sprzedawca
poinformuje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania
płatności przed dostarczeniem zamówienia sprzedawca zwraca zamawiającemu
uiszczoną przez niego kwotę.

Zamawiający uprawniony jest do anulowania zamówienia poprzez
przesłanie na adres sprzedawcy podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia
informacji o rezygnacji z zamówienia. Odpowiednie zastosowanie ma postanowienie
ust. 7 zdanie 2.

Sprzedawca potwierdza wysłanie zamówienia poprzez przesłanie
adres poczty elektronicznej zamawiającego numeru listu przewozowego chyba, że
odbiór ma nastąpić osobiście. W przypadku odbioru osobistego sprzedawca
potwierdza przygotowanie zamówienia do odbioru.

Zamawiający może śledzić status realizacji zamówienia na
swoim koncie w zakładce ?Historia Zamówień?.

Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie
nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

Wszystkie ceny towarów podawane na stronach sklepu
wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, kosztów
dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych towarów, przeprowadzania
akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie mogą naruszać jakichkolwiek praw
zamawiającego, w szczególności określonych w ust. 5.

 

IV. Rejestracja Zamawiającego.

 

Rejestracja zamawiającego jest bezpłatna.

Rejestracja jest niezbędna do złożenia konta.

Rejestracja zamawiającego dokonywana jest poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklep.agromarketwiewiecko.pl

Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie
jest obowiązkowe.

W formularzu rejestracyjnym zamawiający podaje swoje dane
osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia konta oraz realizacji zamówienia.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez
zamawiającego, sprzedawca,na adres poczty elektronicznej zamawiającego,
przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i
hasła oraz linkiem aktywującym. W celu zakończenia procesu rejestracji
zamawiający powinien aktywować link. Z chwilą aktywacji każde kolejne
zamówienie zamawiający może składać korzystając ze swojego konta bez
konieczności ponownej rejestracji.

 

 

Posiadanie konta umożliwia zamawiającemu w szczególności:

bezpośrednie dokonywanie zamówienia;

edytowanie danych osobowych, w tym adresów dostawy;

przeglądanie historii zamówień

 

Login i hasło mają charakter poufny.

Zabrania się udostępniania swojego konta osobom trzecim
chyba, że zamawiający udostępnia swoje konto domownikom lub pracownikom, którzy
korzystają konta w imieniu zamawiającego.

Zamawiający może w każdej chwili dokonać likwidacji
posiadanego konta poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres poczty
elektronicznej sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza zamawiającemu za pośrednictwem
poczty elektronicznej zakończenie procedury usunięcia Konta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w
przypadku gdy zamawiający dokonuje działań zmierzających do destabilizacji
stron sklep.agromarketwiewiecko.pl lub utrudnienia korzystania ze sklepu  innym
zamawiającym. W takim przypadku, sprzedawca poinformuje zamawiającego
pośrednictwem poczty elektronicznej, że w przypadku ponowienia próby
destabilizacji lub utrudnienia korzystania ze sklepu innym
zamawiającym, konto zamawiającego zostanie usunięte. Sprzedawca informuje
zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięciu konta.

 

 Płatności.

 

Zamawiający może dokonać płatności wybierając jedną z opcji
spośród wskazanych w koszyku.

Przed dostarczeniem zamówienia, zamawiający może wybrać
następujące formy płatności:

 

przelewem;

za pobraniem;

 

W przypadku odbioru osobistego, Zamawiający za zamówiony towar
może zapłacić gotówką bezpośrednio u sprzedawcy..

VII. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.

 

Zamawiający może składać zamówienia w każdy dzień tygodnia,
przy czym sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz
w dni, w których sklep jest zamknięty. W takim przypadku Sprzedawca
wykona umowę najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje w terminie do 72 godzin od
dokonania płatności przez zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt. VI
niniejszego regulaminu.

Sprzedawca realizuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy
kurierskiej.

Zamawiający może samodzielnie odebrać towar w siedzibie
sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego koszty dostawy nie są doliczane.

Po wydaniu towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej
zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń
mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub
innych zastrzeżeń zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie towaru.
W przypadku stwierdzenia, w szczególności mechanicznego uszkodzenia towaru,
zamawiający uprawniony jest do złożenia sprzedawcy reklamacji w sposób, o
którym mowa w pkt. IX niniejszego regulaminu.

Sprzedawca dostarcza towar zamawiającemu wraz z dokumentem
sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli zamawiający
podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Zamawiający będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że
zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w
terminie 10 dni od dnia wydania towaru.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać
aktualne dane zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które
sprzedawca zwróci zapłaconą cenę za towar. Do pisma zamawiający powinien
dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży
nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

Zamawiający, odstępując od umowy, może skorzystać z wzoru
pisma o odstąpieniu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym
punkcie.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa uważana jest za
niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni.

Towar należy odesłać na adres sprzedawcy. Sprzedawca
potwierdza zamawiającemu zwrot towaru.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie wyłącza uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

IX. Reklamacje.

 

W przypadku zamawiających niebędących konsumentami,
Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.

W przypadku zamawiających będących konsumentami, sprzedawca
odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku
stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od
wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową,
zamawiający powinien zgłosić reklamację sprzedawcy. Zgłaszając reklamację
zamawiający może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z
odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.

Reklamacja powinna:

zostać złożona na adres siedziby sprzedawcy;

zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres
żądania zamawiającego, a w przypadku zamawiających ? konsumentów powinna
wskazywać wolę zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy
towar;


 

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do
zamawiających niebędących konsumentami.

W razie uwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji dotyczącej
niezgodności towaru z umową, sprzedawca, według wyboru zamawiającego -
konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz
towaru chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru
nie jest możliwe, zamawiający może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić
od umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia ceny lub w przypadku
odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci zamawiającemu na podane w reklamacji
konto bankowe.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w
przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru
zamawiającemu będącemu konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany
towaru.

 

 

 

XI. Ochrona danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych zamawiających jest
sprzedawca.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe
użytkowników w celu:

realizacji umowy kupna ? sprzedaży towarów,

świadczenia usług drogą elektroniczną,

zapewnienia kontaktu pomiędzy zamawiającym a sprzedawcą,

zamawiający ma prawo dostępu do treści podanych danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w
celach określonych w niniejszym regulaminie.

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe
zamawiających zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe zamawiających
przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych
zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na
adres sprzedawcy.

 

XII. Postanowienia końcowe.

 

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego
regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie
określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).